ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ Λάρισα, 21-03-2018
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 2203
ΚΟΥΜΑ 4 Τ.Κ 41222 ΛΑΡΙΣΑ

 


Προς : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


1) Υπουργό κ Ευάγγελο Αποστόλου
2) Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ιωάννη Τσιρώνη
3) Γενικό Γραμματέα κ. Νικόλαο Αντώνογλου
4) Γενικό Γραμματέα Αγρ. Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη
5) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγρ. Ανάπτυξης κ. Μανέτα Νικόλαο


Θέμα: Σχέδια Βελτίωσης
κύριε Υπουργέ,με αφορμή την δημοσίευση της απόφασης που αφορά στις λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, διαπιστώνουμε πως οι μελισσοκόμοι δε μπορούν να ενταχθούν στα Σχέδια Βελτίωσης, γιατί δε μπορούν να συγκεντρώσουν ικανοποιητικά μόρια.


Πιο συγκεκριμένα:
στο Κριτήριο 1.1 (Αξιολογείται και βαθμολογείται ο προσανατολισμός της
παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης εκμετάλλευσης σε τομείς
προτεραιότητας) δεν γίνεται αναφορά στην μελισσοκομία, ως προσανατολισμός
μεικτής παραγωγής, παρά μόνο στην φυτική και ζωική παραγωγή και λαμβάνοντας
υπ’ όψη ότι η βαρύτητα του κριτηρίου είναι σημαντική (12% επί της συνολικής
βαθμολογίας), αυτό στερεί από τους υποψήφιους δικαιούχους που
δραστηριοποιούνται στην μελισσοκομία από σημαντικούς βαθμούς. Συνεπώς, θα
πρέπει να συμπεριληφθεί διατύπωση του βαθμολογούμενου κριτηρίου και ο εν
λόγω κλάδος ή εναλλακτικά να υπάρξει μείωση του συντελεστή βαρύτητας από 12%
σε 5%.


Το Κριτήριο 1.2 (Αξιολογείται και βαθμολογείται ο προσανατολισμός της
παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης εκμετάλλευσης σε συστήματα
ποιότητας), δεν ενισχύει βαθμολογικά τον κλάδο της μελισσοκομίας, καθώς η
συντριπτική πλειοψηφία των μελισσοκόμων δεν προβαίνει σε βιολογική παραγωγή
μελιού, ούτε μελιού ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Άρα το κριτήριο αυτό στερεί επιπλέον βαθμούς
από επενδυτικά σχέδια παραγωγών μελιού, και θα πρέπει να έχει μικρότερη
βαρύτητα ή εναλλακτικά να εξαιρεί την μελισσοκομία.


Όσον αφορά στο Κριτήριο 4.1 (Αξιολογείται και βαθμολογείται η κατηγορία
επενδυτικών δαπανών), δεν γίνεται καμία αναφορά στον κλάδο της μελισσοκομίας,
με συνέπεια οι υποψήφιοι δικαιούχοι αδίκως να μην λαμβάνουν βαθμούς στο
συγκεκριμένο κριτήριο. Προτείνουμε την ένταξη του κριτηρίου που αφορά
επενδύσεις σε μελισσοκομικές αποθήκες ή εγκαταστάσεις τεχνητής γονιμοποίησης
για βελτίωση γενετικού υλικού που προσφέρει σημαντική βοήθεια στον
μελισσοκόμο για την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής.
Όσον αφορά στο Κριτήριο 5.1 (Αξιολογείται και βαθμολογείται η αύξηση της
παραγωγικότητας της ανθρώπινης εργασίας), επίσης δεν γίνεται συγκεκριμένη
αναφορά για την μεικτή παραγωγή όπου ανήκουν οι μελισσοκόμοι.


Στο Κριτήριο 6.1 (Αξιολογείται και βαθμολογείται η εισαγωγή επενδύσεων που
αναβαθμίζουν ποιοτικά την παραγωγή), υπάρχει περιορισμός στους προς επιλέξιμο
προϋπολογισμό, καθώς ο μόνος επιλέξιμος εξοπλισμός που έχει προβλεφθεί για
τους μελισσοκόμους είναι οι ψυκτικοί θάλαμοι, με αποτέλεσμα ένας μελισσοκόμος
να παίρνει την απαραίτητη βαθμολογία μόνο με την προϋπόθεση να μην
ξεπεράσουν το 80% του προϋπολογισμού οι υπόλοιπες δαπάνες του έργου.
Στο Κριτήριο 7.1 (Αξιολογείται και βαθμολογείται η ενσωμάτωση καινοτομίας στην
εκμετάλλευση), δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στον πίνακα 1.5 για την μεικτή
παραγωγή, παρά μόνο για την φυτική και ζωική παραγωγή, με αποτέλεσμα να
στερεί την βαθμολογία στους μελισσοκόμους.


Τέλος στο Κριτήριο 8.1 (Αξιολογείται και βαθμολογείται η συμμετοχή σε κλάδους
που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε
Περιφέρειας λαμβάνοντας υπ’ όψη τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα αλλά και τις
στρατηγικές RIS3), αναφέρεται στην υποσημείωση ότι αφορά προϊόντα
πιστοποιημένα ως βιολογικά, ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ,
όπου επίσης ένα μεγάλο ποσοστό των μελισσοκόμων δεν πληροί τις συγκεκριμένες
προδιαγραφές άρα δεν βαθμολογείται στο συγκεκριμένο κριτήριο
Αν δεχθούμε ότι ένα σχέδιο βελτίωσης είναι επιλέξιμο συγκεντρώνοντας 75
βαθμούς με άριστα τους 100 βαθμούς, διαπιστώνουμε με τα στοιχεία που κατέχει η
Ομοσπονδία μας πως ένα τυπικό σχέδιο μελισσοκόμου δεν εκτιμάται ότι μπορεί να
ξεπεράσει τους 46 βαθμούς, γεγονός που οδηγεί σε αποκλεισμό του κλάδου από
την κρατική ενίσχυση.


Κύριε Υπουργέ,ως Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας καταθέτουμε τις παραπάνω
ενστάσεις διότι θεωρούμε ότι τα κριτήρια βαθμολογίας είναι ανισοβαρώς
κατανεμημένα στους κλάδους της αγροτικής παραγωγής και ζητάμε να αρθεί αυτή
η ανισότητα και να ενισχυθεί ο κλάδος της μελισσοκομίας, που αποτελεί ζωτικής
σημασίας κεφάλαιο για την Αγροτική Οικονομία της χώρας και εν γένει για την Εθνική Οικονομία.


Με τιμή,
Βασίλης Ντούρας
Πρόεδρος Ο.Μ.Σ.Ε.