Ξεκινά η παραγωγή προϊόντων οικοτεχνίας από αγρότες – Τι ισχύει

63064

Σε εφαρμογή μπαίνει, με τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ, η Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας. Έτσι, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα μικρής κλίμακας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες…

Την απόφαση για τον καθορισμό των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, είχε υπογράψει στις 27 Αυγούστου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, αλλά δεν είχε προλάβει να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.

Η διάθεση των παραγόμενων προϊόντων της οικοτεχνίας μπορεί να γίνεται σε τοπικές αγορές, εμποροπανηγύρεις, δημοτικές εκδηλώσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης.

Επίσης προβλέπεται η συνεργασία μεταξύ παραγωγών για την παραγωγή οικοτεχνικών προϊόντων.

Τα είδη των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής είναι:

Α. Προϊόντα δημητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευάσματα (πχ παξιμάδια κ.τ.λ) και ζυμαρικά με κύριο συστατικό το αλεύρι δημητριακών (π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες κ.τ.λ).

Β. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, μαρμέλαδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, παστέλια με ξηρούς καρπούς,

Γ. Προϊόντα με παρθένα ελαιόλαδα και διάφορα αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, χυμούς φρούτων κ.α τρόφιμα σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων

Δ. Προϊόντα διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως επιτραπέζιες ελιές και προϊόντα ελιάς αλείμματα, τουρσιά, σάλτσες.

Ε. Προϊόντα διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά.

ΣΤ. Προϊόντα με μέλι και ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκο κ.α. τρόφιμα

Ζ. Γαλακτοκομικά προϊόντα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθμ.3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 3438 /Β/2014 ).

Σε δήλωσή του ο Βαγγέλης Αποστόλου είχε αναφέρει: «Επιδίωξή μας είναι να δοθεί η δυνατότητα σε μικρούς κυρίως παραγωγούς να διατηρήσουν τοπικές παραδοσιακές συνταγές μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, αλλά και να ενισχυθούν οι αγροτουριστικές δραστηριότητες και οι συνέργειες μεταξύ παραγωγών. Ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα, με νόμιμο τρόπο, να έρθει σε επαφή με τον καταναλωτή, να ωφεληθεί μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος του, να αυξήσει το εισόδημά του αλλά και να αποκτήσει άμεση ρευστότητα».
Δείτε στο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ, ολόκληρο το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης

 

Θέμα: «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 56 παρ. 2 και 62 παρ. 5 περ. β΄ του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).

 1. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:

α) (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 031/1.2.2002, σ.1).

β) (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139/30.4.2004, σ.1).

γ) (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ.18).

 1. Το π.δ. 24( ΦΕΚ 20/Α/27.01.2015) « Περί σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων»
 2. Την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος», (Β΄199/11.04.2012).
 3. Την αριθμ. 3724/162303/22.12.2014 ΚΥΑ « Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών ( ΕΚ) 852/2004 και  ( ΕΚ ) 853/2004» ( ΦΕΚ  3438 Β!   )
 4. Τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
 5. Την αριθμ.πρωτ:Υ103/2.3.2015 Απόφαση Πρωθυπουργού περί αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού κου Ευαγ .Αποστόλου ( ΦΕΚ 309 / Β/2015)
 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

Α  Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1

Ορισμοί

1.Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής»: Τρόφιμα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση, μικρής κλίμακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη και τα μέλη της οικογένειάς του, στη μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται για άμεση διάθεση στα σημεία διάθεσης της τοπικής αγοράς.

β) «Μεταποίηση μικρής κλίμακας»:

αα) οι μεταποιητικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται σε εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν ξεπερνά τα 10 kw, σύμφωνα με την περ. ιγ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011 (Α΄143), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4155/2013 (Α΄120). Στο όριο του πρώτου εδαφίου δεν περιλαμβάνεται η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα και

ββ) οι υπηρεσίες προετοιμασίας (όπως συσκευασίας και συντήρησης) προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων έως 50.000 m3, σύμφωνα με την αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄1048/04.04.2012), όπως ισχύει,

γ) «Μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής»: ο χώρος της αγροτικής εκμετάλλευσης ή της αγροτικής κατοικίας όπου παρασκευάζονται τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής.

δ) «Πρωταρχικό  συστατικό»: το συστατικό ή τα συστατικά τροφίμου που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50% του τροφίμου αυτού ή τα οποία   συνήθως συνδέονται από τον καταναλωτή με την ονομασία του τροφίμου  και για τα οποία ,στις περισσότερες περιπτώσεις , απαιτείται ποσοτική αναγραφή.

ε) «Αγροτική κατοικία»: η ιδιωτική κατοικία του παραγωγού.

στ) «Υπεύθυνος μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής»: Το ή τα φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες που διαθέτουν μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και είναι υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης και των Καν. 178/2002, 852/2004 και 1169/2011.

ζ) Έδρα μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής: αυτή που θα ορίσει ο ή οι παραγωγοί στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή/και της αγροτικής εκμετάλλευσης.

η) «Σημεία διάθεσης»: η έδρα της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, οι περιοδικές τοπικές διοργανώσεις (όπως εμποροπανηγύρεις και δημοτικές εκδηλώσεις), οι τοπικές λαϊκές αγορές, οι αγορές παραγωγών και οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης

 

 

Άρθρο 2

Αρμόδιες Αρχές

 1. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας , ορίζεται αρμόδια αρχή για την εποπτεία, την τήρηση και τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) σε κεντρικό επίπεδο.
 2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ορίζεται αρμόδια αρχή για τη δημιουργία του ΚΗΜΟ της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014.
 3. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων ορίζονται αρμόδιες αρχές:

αα) για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 5 και του άρθρου 6, καθώς και για την εξακρίβωση των στοιχείων των άρθρων 3, 7 και 8.

ββ) για την οριστικοποίηση της εγγραφής των ενδιαφερομένων στο ΚΗΜΟ ή την απόρριψη της αίτησής τους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6,

γγ) τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 10.

 

 

Άρθρο 3

Είδη, συσκευασίες και ποσότητες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής

 

 1. Τα είδη των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής είναι:

Α. Προϊόντα δημητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευάσματα (πχ παξιμάδια κ.τ.λ) και ζυμαρικά με κύριο συστατικό το αλεύρι δημητριακών (π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες κ.τ.λ).

Β.Προϊόντα φυτικής προέλευσης με γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, μαρμέλαδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, παστέλια με ξηρούς καρπούς,

Γ. Προϊόντα με παρθένα ελαιόλαδα  και διάφορα αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, χυμούς φρούτων κ.α τρόφιμα  σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων

Δ. Προϊόντα διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως επιτραπέζιες ελιές και προϊόντα ελιάς αλείμματα, τουρσιά, σάλτσες.

Ε. Προϊόντα διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως  φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά.

ΣΤ. Προϊόντα με μέλι  και ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκο κ.α. τρόφιμα

Ζ. Γαλακτοκομικά  προϊόντα  εφόσον πληρούνται    οι  προϋποθέσεις   που ορίζονται  στην αριθμ.3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ ( ΦΕΚ  3438 /Β/2014 )  .

 1. Τα προϊόντα της παρ. 1 μπορούν να διατίθενται μόνο σε προσυσκευασμένη μορφή.
 2. Οι ποσότητες των τελικών προϊόντων υπολογίζονται με βάση την παραγωγή του πρωτογενούς προϊόντος, που αποτελεί το κύριο πρωταρχικό συστατικό του προϊόντος, από τις καλλιέργειες του παραγωγού σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014.

Δικαίωμα παρασκευής οικοτεχνικών προϊόντων  έχει ο ή οι παραγωγοί των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων που αποτελούν το πρωταρχικό συστατικό του τελικού προϊόντος. Είναι δυνατή η συνεργασία δύο ή περισσότερων παραγωγών για την οικοτεχνική παραγωγή.

Άρθρο 4

Όροι και προϋποθέσεις μεταποίησης, διακίνησης, διάθεσης

και έκθεσης των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής

 

 1. Μετά την πρωτογενή παραγωγή, σε όλα τα στάδια μεταποίησης, μεταφοράς, διάθεσης και έκθεσης των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, οι μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής συμμορφώνονται προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής των κεφαλαίων ΙΙΙ έως και ΧΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του Καν. (Ε.Ε) 852/2004, καθώς και τις διατάξεις των Καν. (Ε.Ε) 178/2002 και 853/2004.

2 Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) συντάσσει και εκδίδει Οδηγούς Ορθής Πρακτικής για τις Μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.

 

Άρθρο 5

Επισήμανση των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής

 

 1. Η επισήμανση των προσυσκευασμένων ή μη τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν.(Ε.Ε ) 1169/2011 και του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις κείμενες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για συγκεκριμένα προϊόντα.
 2. Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής, πέραν των οριζομένων στην παρ. 1, φέρουν και τον μοναδικό Αριθμό Εγγραφής του υπεύθυνου της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής στο ΚΗΜΟ του άρθρου 6 παρ. 5 περ. β΄.

 

 

 

Άρθρο 6

Έναρξη λειτουργίας μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής –

Διαδικασία εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)

 

 1. Σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6 του Καν. (Ε.Ε) 852/2004 και της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014, για την έναρξη λειτουργίας των μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής απαιτείται η εγγραφή των υπευθύνων των μονάδων αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).
 2. Για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή του ΚΗΜΟ, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τροφίμων (www.minagric.gr). Η Αίτηση Εγγραφής υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75) και σε αυτήν οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα στοιχεία των περ. α΄ έως και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8, που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΟ, καθώς και ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης.
 3. Η Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει η μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής (εφεξής αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.) ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΚΗΜΟ, για την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής της παρ. 2.
 4. Ο αιτών υποβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. διενεργεί αντιπαραβολή των στοιχείων του άρθρου 8 που δηλώνονται στην Αίτηση Εγγραφής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, με τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως ισχύει, καθώς και με τα στοιχεία που είναι δηλωμένα στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).
 5. α) Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του ΚΗΜΟ, για την έγκριση ή μη της Αίτησης Εγγραφής του, μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με την παρ. 4.

β) Αν η Αίτηση Εγγραφής εγκριθεί, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο ΚΗΜΟ και με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της περ. α΄ αποστέλλει και τον μοναδικό Αριθμό Εγγραφής του υπεύθυνου της μονάδας. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. εκδίδει έντυπη Βεβαίωση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενό της, στην οποία αναγράφεται και ο μοναδικός Αριθμός Εγγραφής του.

γ) Αν η Αίτηση Εγγραφής απορριφθεί, στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της περ. α΄, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους η Αίτηση Εγγραφής απορρίφθηκε, καθώς και το δικαίωμα άσκησης ένστασης και τις προθεσμίες υποβολής της, σύμφωνα με το άρθρο 9.

 1. α) Σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, ο υπεύθυνός της υποβάλλει με δική του ευθύνη στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., έντυπη Αίτηση Διαγραφής από το ΚΗΜΟ.

β) Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη από τον υπεύθυνο της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής που είναι εγγεγραμμένη στο ΚΗΜΟ, ο υπεύθυνός της υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία απώλειας της ως άνω ιδιότητας, έντυπη Αίτηση Διαγραφής από το ΚΗΜΟ.

γ) Σε περίπτωση θανάτου του υπεύθυνου της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. η ληξιαρχική πράξη θανάτου, ο υπεύθυνος της μονάδας διαγράφεται από το ΚΗΜΟ και η μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής διακόπτει τη λειτουργία της.

 

Άρθρο 7

Δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και την εγγραφή τους στο ΚΗΜΟ

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 για την έναρξη λειτουργίας της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, είναι τα εξής:

α) βεβαίωση από τα Τμήματα  Αγροτικής Ανάπτυξης  για το ίδιο έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, που  να αποδεικνύει ότι είναι  ο ενδιαφερόμενος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης,

β) αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ, του ίδιου έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ,

γ) απόδειξη πληρωμής e-παραβόλου για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014,

δ) ακριβές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού  υγείας  καθώς και  της γνωμάτευσης  της ακτινογραφίας  θώρακος. Το πιστοποιητικό υγείας ισχύει για πέντε χρόνια από την έκδοσή του και ανανεώνεται μετά την λήξη του επαναλαμβάνοντας όλες τις   εξετάσεις.

Τα  πρωτότυπα πιστοποιητικά υγείας  του προσωπικού φυλάσσονται στην  επιχείρηση.

 

 

 

 

 

Άρθρο 8

Στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΜΟ

 1. Στο ΚΗΜΟ καταχωρούνται τα εξής :

α) τα στοιχεία ταυτότητας, ο ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας (ιδίως ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του υπεύθυνου της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής,

β) η έδρα της αγροτικής εκμετάλλευσης με πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης όπως έχει δηλωθεί στο ΜΑΑΕ,

γ) η έδρα της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, με πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης,

δ)  οι καλλιεργούμενες εκτάσεις που  είναι εγγεγραμμένες  στο ΟΣΔΕ.

στ) το είδος του αρχικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη και αποτελεί το  πρωταρχικό  συστατικό του τροφίμου οικοτεχνικής παρασκευής και η κατά προσέγγιση προβλεπόμενη ποσότητά του λαμβάνοντας υπόψη τις αποδόσεις της περιοχής.

ε) τα  είδη οικοτεχνικής παρασκευής του άρθρου 3 και η κατά προσέγγιση προβλεπόμενη ποσότητα τους και

στ) οι διενεργηθέντες έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, οι βεβαιωθείσες παραβάσεις και οι επιβληθείσες κυρώσεις.

 1. Μετά την εγγραφή του υπεύθυνου της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής στο ΚΗΜΟ, για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της παρ. 1, ιδίως απώλεια της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη, αλλαγή των καλλιεργούμενων εκτάσεων και του είδους καλλιέργειας, ο υπεύθυνος της μονάδας ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. και υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 7, εντός είκοσι (20) ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής, για την ενημέρωση του ΚΗΜΟ.

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας κι εκτάκτων περιστατικών  πρέπει να κοινοποιούνται εγγράφως στις ΔΑΟΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που την ικανοποιούν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ο υπεύθυνος είναι σε θέση να το πράξει.

 

Άρθρο 9

Υποβολή και εξέταση ενστάσεων επί των Αιτήσεων Εγγραφής στο ΚΗΜΟ

 

 1. Σε περίπτωση απόρριψης της Αίτησης Εγγραφής του στο ΚΗΜΟ, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση στη Δ.Α.Ο.Κ. στην οποία υποβλήθηκε η Αίτηση Εγγραφής στο ΚΗΜΟ, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή σε αυτόν του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 6.
 2. Η ένσταση συνοδεύεται από τις έγγραφες απόψεις του ενδιαφερόμενου καθώς και από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο.
 3. Συστήνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα τριμελής επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων, αποτελούμενη από τον προϊστάμενο ενός από τα Τμήματα της Δ.Α.Ο.Κ., ως πρόεδρο και δύο (2) γεωτεχνικούς υπαλλήλους της αρμόδιας Δ.Α.Ο.Κ.
 4. Έργο της επιτροπής της παρ. 3 είναι:

α) η εξέταση των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Αίτηση Εγγραφής στο ΚΗΜΟ,

β) η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων, όπου αυτοί κρίνονται απαραίτητοι, για την εξακρίβωση των στοιχείων των άρθρων 3, 7 και 8,

γ) η εξέταση των λόγων της ένστασης του ενδιαφερομένου, των έγγραφων απόψεών του και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου έχει προσκομίσει.

δ) η εισήγηση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Α.Ο.Κ. για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.

 1. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. διαβιβάζει στην επιτροπή της παρ. 3, το φάκελο του ενδιαφερόμενου.
 2. Η επιτροπή της παρ. 3 συνέρχεται για την εξέταση της ένστασης μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου της ένστασης της σε αυτήν, και αφού προβεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση προκειμένου να υποβάλει τις απόψεις του καθώς και τυχόν πρόσθετα στοιχεία για την υποστήριξη της ένστασής του. Εάν κρίνεται απαραίτητο διενεργεί επιτόπιο έλεγχο εξακρίβωσης των στοιχείων των άρθρων 3, 7 και 8.
 3. Κατόπιν της εξέτασης της ένστασης σύμφωνα με την παρ. 6, η επιτροπή συντάσσει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εισήγηση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Α.Ο.Κ., για την έγκριση ή μη της Αίτησης Εγγραφής στο ΚΗΜΟ. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. προβαίνει στην ολοκλήρωση ή μη της εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο ΚΗΜΟ σύμφωνα με την απόφαση του Προϊσταμένου της.
 4. Η απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Α.Ο.Κ. της παρ. 7 θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή, προσβάλλεται δε στα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο 10

Έλεγχοι

 1. Επί των μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής ασκούνται έλεγχοι από τις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 5 και του άρθρου 6, καθώς και για την εξακρίβωση των στοιχείων των άρθρων 3, 7 και 8.
 2. Οι έλεγχοι της παρ. 1, διενεργούνται μία (1) φορά κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους στο 10%, τουλάχιστον, του συνόλου των μονάδων οικοτεχνικής παρασκευής που είναι εγγεγραμμένες στο ΚΗΜΟ. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να διενεργούν αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, έκτακτους επιτόπιους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.
 3. Οι αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. τηρούν αρχείο διενεργούμενων ελέγχων και επιβολής κυρώσεων για την Περιφερειακή Ενότητα αρμοδιότητάς τους και καταχωρούν ηλεκτρονικά στο Μητρώο τις παραβάσεις που διαπιστώνουν και τις κυρώσεις που επιβάλλουν. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) διαθέτει πρόσβαση στο ΚΗΜΟ και καταχωρεί ηλεκτρονικά σε αυτό, τις παραβάσεις που διαπιστώνει και τις κυρώσεις που επιβάλλει στις μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4235/2014.

 

Άρθρο 11

Κυρώσεις, επιβολή, είσπραξη και απόδοση προστίμων

 1. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 10:

α) αν διαπιστωθεί συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής μετά την απώλεια από τον υπεύθυνό της, της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη, κατά παράβαση της περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 6, επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

β) αν διαπιστωθεί συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής μετά το θάνατο του υπευθύνού της, κατά παράβαση περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 6, επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

γ) αν διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων της περ. ε΄ του άρθρου 7 και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8, επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον πεντακοσίων (500) ευρώ.

δ) αν διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8, επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ.

ε) αν διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων των περ. γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8, επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Για την επιβολή, την είσπραξη και την απόδοση των ως άνω προστίμων, καθώς και για την υποβολή ένστασης των ενδιαφερομένων επί των πράξεων επιβολής αυτών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4235/2014.

 1. Αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 2 του ν. 4235/2014, διάθεση τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής:

α) χωρίς εγγραφή του υπεύθυνου της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής στο ΚΗΜΟ, κατά παράβαση του άρθρου 6 της παρούσας,

β) κατά παράβαση των άρθρων 4 και 5 παρ. 1, 2, 3 και 4 της παρούσας,

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4235/2014.

 1. Οι μονάδες οικοτεχνικής παρασκευής που υποπίπτουν πάνω από δύο (2) φορές σε παραβάσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 περίπτωση α του παρόντος για την οποία επιβλήθηκε με διοικητική πράξη πρόστιμο, διαγράφονται οριστικά από το ΚΗΜΟ.

 

Άρθρο 12

Κατάσταση Στοιχείων Ελέγχου της παραγράφου 2 του άρθρου 10

  NAI OXI
1) Βεβαίωση εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο.    
2) Έδρα οικοτεχνικής μονάδας ίδια με τη δήλωση στο Κ.Η.Μ.Ο.    
3) Έδρα αγροτικής εκμετάλλευσης και θέσης των αγροτεμαχίων ίδια με τη δήλωση στο Κ.Η.Μ.Ο.    
4) Είδος παραγόμενων  προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής όπως δηλώθηκαν στο Κ.Η.Μ.Ο.    
5) Ποσότητες τελικών παραγόμενων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής όπως αυτές που δηλώθηκαν στο Κ.Η.Μ.Ο.    
6) Προηγούμενες παραβάσεις σχετικές με το Κ.Η.Μ.Ο.    
7) Παραβάσεις σχετικές με το άρθρο 4 της παρούσης    
8) Λοιπές παρατηρήσεις    

 

 

 

 

 

Άρθρο 13

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.