Περί Βελτιώσεως της Μελισσοκομίας

Νόμος 6238/ΦΕΚ/265/ΤΑ/14-08-1934 του Υπουργείου Γεωργίας 

 

Άρθρον 1

 Προς τον σκοπόν της αντικαταστάσεως των εγχωρίων κυψελών δια νέων τοιούτων

με κινητά πλαίσια το Υπουργείον της Γεωργίας δύναται να προβαίνη κατ’ έτος δια

των οικείων Γεωργικών Ταμείων εις την προμήθειαν ή κατασκευήν κυψελών με

κινητά πλαίσια, τεχνητών κηρηθρών και μελισσοκομικών εργαλείων, διαθέτει δε

ταύτα εις την τιμήν της προσκτήσεως εις προοδευτικούς γεωργούς και κατ’

επάγγελμα μελισσοκόμους, απαγορευμένης απολύτως της χορηγήσεως εις εμπόρους

μελισσοκομικών ειδών.

 Η προμήθεια των ειδών τούτων γίνεται κατά τας περί Γεωργικών Ταμείων

ισχύουσας διατάξεις εγγραφομένης εις τους προϋπολογισμούς αυτών αναλόγου

πιστώσεως.

Άρθρον 2

 Η χορήγησις των κατά το προηγούμενον άρθρον ειδών γίνεται παρά των τοπικών

γεωργικών υπηρεσιών κατόπιν εξακριβώσεως της επιδόσεως του αιτούντος εις την

μελισσοκομία ως και του αριθμού και της καταλληλότητος των παρ’ αυτού

κατεχομένων ή προμηθευθησομένων σμηνών.

Άρθρον 3

 Δια την πληρεστέραν οργάνωσιν της μελισσοκομικής υπηρεσίας επιτρέπεται η κατ’

έτος μετεκπαίδευσις αποφοίτων Μέσων Γεωργικών Σχολών εκ των νεωτέρων

υποδεικνυομένων υπό των οικείων επιθεωρητών Γεωργίας υπηρετούντων εν τη

δημόσια υπηρεσία εις δύο μελισσοκομικά κέντρα οριζόμενα δι’ αποφάσεως του

Υπουργού της Γεωργίας ήτις ορίζει και τον αριθμόν των μετεκπαιδευομένων. 

 Κατά το πρώτον έτος της εφαρμογής ο αριθμός τούτων δεν δύναται να είναι

μικρότερος των δέκα ή μεγαλύτερος των δέκα πέντε.

 Οι μετεκπαιδευόμενοι ως άνω γεωπόνοι κατόπιν επιτυχούς δοκιμασίας ενώπιον

Επιτροπής οριζομένης δι’ αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας και

αποτελουμένης εκ Καθηγητών της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής και ανωτέρων

υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας τοποθετούνται εις την εξωτερικήν Γεωργικήν

Υπηρεσίαν και μετά τριετή ευδόκιμον υπηρεσίαν εν μια και τη αυτή περιφέρεια

ονομάζοναι ειδικοί. 

 Οι επί μίαν πενταετίαν μη κριθέντες ικανοί δια να λάβουν τον τίτλον του ειδικού

μελισσοκόμου γεωπόνου μελλοντικώς δεν δύνανται να λάβωσι τούτον.

Άρθρον 4

 Προς επαύξησιν της μελισσοτροφικής χλωρίδος της χώρας δια Διατάγματος,

προτάσει του Υπουργού της Γεωργίας εκδιδομένου, δύναται να απαγορευθή γενικώς

ή εις τινας μόνον περιφερείας ή εκρίζωσις ή η κοπή ωρισμένων μελισσοτροφικών

φυτών κοινοποιουμένου δι’ ανακοινώσεως επ’ εκκλησίαις και τοιχοκολλήσεως εις τα

Κοινοτικά Γραφεία της Κοινότητος εκάστης απαγορευμένης εκτάσεως.

Άρθρον 5 Οι παραβάται των άνω διατάξεων τιμωρούνται με πρόστιμον δραχ. 500 εν υποτροπή

δε με χρηματικήν ποινήν 200 δραχ. και φυλάκισιν μέχρις ενός μηνός.

Άρθρον 6

 Μετά γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Γεωργίας διά Διατάγματος ορίζονται αι νόσοι

και οι εχθροί των μελισσών καθ’ ων επιβάλλονται μέτρα προληπτικά και

κατασταλκτικά υποχρεωτικά δια πάντας τους μελισσοτρόφους.

 Δια του αυτού ή ομοίων Διαταγμάτων κανονίζονται και τα του τρόπου της

εφαρμογής των μέτρων τούτων των εκτροφέων μη δικαιουμένων ουδεμίας

αποζημιώσεως.

 Εν περιπτώσει αρνήσεως εφαρμογής των μέτρων εν χρόνω και τρόπω καθοριζομένω

δια προκηρύξεων του Νομάρχου, τη εισηγήσει του Προϊσταμένου της Γεωργικής

Περιφερείας η αρμόδια Γεωργική υπηρεσία δαπάναις του Γεωργικού Ταμείου

προβαίνει εις την εφαρμογήν αυτών.

 Αι γενόμεναι δαπάναι βαρύνουν τους μελισσοτρόφους κατά τα δια Διατάγματος

κανονισθησόμενα, και εισπράττονται ως δημόσια έσοδα υπέρ των Γεωργικών

Ταμείων βάσει καταλόγων συντασσομένων υπό της αρμόδιας Γεωργικής υπηρεσίας

και εγκοινομένων υπό του Προέδρου του Γεωργικού Ταμείου.

 Εις τας κατά σμήνη εμφανίσεις μελισσουργών επιτρέπεται η κατά παρέκβασιν των

περί θήρας Νόμων και διατάξεων κυνηγεσία αυτών, κατόπιν αδείας του Υπουργείου

Γεωργίας. 

Άρθρον 7

1. Η εις κατωκημένους χώρους τοποθέτησις μελισσιών απαγορεύεται εφ’ όσον

δεν περιφράσσονται ταύτα μερίμνη των μελισσοτρόφων δια τοίχου,

σανιδώματος ή πυκνού φυσικού ή τεχνητού φράκτου ύψους τουλάχιστον 2

μέτρων από της επιφανείας του εδάφους.

2. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν εφ’ όσον τα μελίσσια τοποθετούνται εις

απόστασιν τουλάχιστον 30 μέτρων από κατωκημένας οικίας και 25 μέτρων

από τας δημοσίας οδούς ως και εις αριθμόν μέχρι 3 κυψελών προκειμένου

περί μελισσίων προς μελέτας βιολογικάς και επιστημονικάς.

3. Οι παραβάται των ανωτέρω διατάξεων τιμωρούνται με πρόστιμον 250

δραχμών εν υποτροπή δε με χρηματικήν ποινήν 1.000 δραχμών ή φυλάκισιν

μέχρι 15 ημερών.

Άρθρον 8

 Τα μεταφερόμενα και τοποθετούμενα μελίσσια εις ακαλλιεργήτους ή δασικάς

εκτάσεις ανηκούσας εις το Δημόσιον, Δήμους, Κοινότητας, Μονάς και νομικά

πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου απαλλάσσονται παντός δημοτικού ή κοινοτικού φόρου

ως και ενοικίου εφ’ όσον η διαμονή των εις τοιαύτας γαίας δεν παραταθεί πέραν των

τριών μηνών. Δια την πέραν των τριών μηνών παραμονήν ο επιβληθησόμενος

κοινοτικός φόρος και το ενοίκιον δεν δύνανται να υπερβώσι τας δύο δραχμάς εν

συνόλω κατά κυψέλην ετησίως.

Άρθρον 9

1. Απαγορεύεται η εκ του εξωτερικού εισαγωγή μελισσιών ως καιμεταχειρισμένων κυψελών και μελισσοκομικών εργαλείων. Εξαιρετικώς

επιτρέπεται η εισαγωγή μελισσιών κατόπιν εγγράφου αδείας του

Υπουργείου Γεωργίας.

2. Δια Προεδρικού Διατάγματος προτάσει του Υπουργού της Γεωργίας και

Εθνικής Οικονομίας εκδοθησομένου μετά σύμφωνον γνώμην του

Γεωργικού Συμβουλίου δύναται να απαγορευθή η εκ του εξωτερικού

εισαγωγή φυσικού κηρού ή τεχνητών κηρηθρών και άλλων

μελισσοκομικών ειδών. 

 Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας και παρ’ Ήμών

σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και

εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους. 

Ο Υπουργός Γεωργίας

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗΣ