Πρόληψη και θεραπεία για την Νοζεμίαση

 
Batsis Apiculture's photo.
Batsis Apiculture's photo.  Batsis Apiculture's photo.  Batsis Apiculture's photo.

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ. 
Πρόληψη και θεραπεία για την Νοζεμίαση

Η Νοζεμίαση αποτελεί συχνή ασθένεια των μελισσών μας, με συμπτώματα πολλές φορές μη εμφανή, που μπορούν να μας δημιουργήσουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Διάγνωση της Νοζεμίασης στα αρχικά της στάδια αλλά και πολλές φορές σε προχωρημένη προσβολή, δε μπορεί να γίνει εμπειρικά και χρειάζεται εργαστηριακός έλεγχος ενός δείγματος μελισσών στο μικροσκόπιο. Kάποια απο τα συμπτώματα που ίσως δούμε είναι η απότομη μείωση του πληθυσμού, νεκρές μέλισσες .

Η πρόληψη της Νοζεμίασης έχει μεγαλύτερη σημασία απο την θεραπεία. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φτάσουμε σε τέτοιο βαθμό προσβολής ώστε να μιλάμε για θεραπεία.

Τα προληπτικά μέτρα είναι τα εξής:

Φροντίδα των μελισσών, σωστοί χειρισμοί, μεταφορά σε ανθοφορίες, δυνάμωμα και καθαριότητα.

Αποφεύγουμε τη μεταφορά μελισσών σε υγρά μέρη, μιας και η ασθένεια ευνοείται πολύ απο την υγρασία. Ξεχειμώνιασμα σε προσήλιο μέρος και ζεστό. Τοποθετούμε τις κυψέλες με ελαφρά κλίση προς τα μπρός, για να μην λιμνάζουν μέσα νερά της βροχής.

Καλός αερισμός των κυψελών, δεν κλείνουμε σιτες αερισμού. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάτους με σίτα, ιδιαίτερα στις πιο νότιες περιοχές.

Δεν τροφοδοτούμε με σιρόπι τους χειμερινούς μήνες αλλα μόνο με ζαχαροζύμαρο.

Κάνουμε σωστή καταπολέμηση του Βαρρόα τον χειμώνα και σωστό ξαλάφρωμα τους καλοκαιρινούς μήνες αν είναι δυνατό.

Αποφεύγουμε μετακινήσεις σε περιοχές που γίνονται ψεκασμοί με φυτοφάρμακα.

Απόσυρση των παλαιών μαύρων πλαισίων κεριού.

Δεν μεταφέρουμε πλαίσια και γόνο απο μελίσσια ύποπτα ασθενειών, σε άλλα μελίσσια. Επίσης τέτοια μελίσσια ύποπτα και αδύναμα δεν τα συνενώνουμε. Καλό είναι να τα απομακρύνουμε απο το μελισσοκομείο μας σε άλλη τοποθεσία για ανάρρωση.

Απολύμανση των χρησιμοποιημένων πατωμάτων και κυψελών με φλόγιστρο, πρίν τα αποθηκεύσουμε στην μελισσοκομική αποθήκη.
Απολύμανση των αποθηκευμένων πλαισίων εξατμίζοντας Οξικό Οξύ. Για κάθε πάτωμα πλαισίων αφήνουμε σε ένα δοχείο 100 ml Οξικού οξέος να εξατμιστούν για 10 ημέρες και μετά τα πατώματα τα πρέπει να αεριστούν για 2 ημέρες.

Τα μελίσσια που πάνε στα πεύκα πρέπει να δέχονται πρωτεϊνική διατροφή-γύρης.

Δέν φτιάχνουμε ζαχαροζύμαρα με μέλι που προέρχεται απο ύποπτα μελίσσια. Δεν χρησιμοποιούμε ξένα μέλια αμφιβόλου ποιότητος και μικροβιακού φορτίου.

Δεν τροφοδοτούμε σε μαζικούς τροφοδότες, η κάθε κυψέλη να έχει το δικό της τροφοδότη.

Οι μέλισσες να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό.

Πολύ μεγάλη προσοχή στις φθινοπωρινές ανθοφορίες όπου οι μέλισσες δεν προλαβαίνουν να ωριμάσουν το μέλι εξατμίζοντας την πολύ υγρασία και έτσι το μέλι με μεγάλη περιεκτικότητα πανω απο 18% αλιώνεται ξυνίζει κσι οι μέλισσες που το καταναλώνουν προσβάλλονται απο την ασθένεια.

Για την θεραπεία της Νοζεμίασης:

Τα υπάρχοντ φάρμακα είναι τα FUMIDIL B ή το FUMAGILIN. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος αφού πάρει την έγκριση για την χορήγησή τους μόνο όταν γίνει μικροσκοπική εξέταση και γνωμάτευση από μικροβιολογικό Κτηνιατρικά εργαστήριο.

Αφού έχουμε στείλει μελισσών για διάγνωση σε κάποιο ειδικό εργαστήριο, αν το πρόβλημα μας είναι μεγάλο σε έκταση και κινδυνεύουμε μεγάλη ζημιά.

Δείγμα μελισσών για εξέταση: δείγματα
Για τη σίγουρη και έγκυρη διάγνωση, απαιτούνται 60 μέλισσες από την είσοδο (νεκρές ή συλλέκτριες) . Στο εργαστήριο μας δεχόμαστε δείγματα από τους φίλους μας μελισσοκόμους και η εξέταση διενεργείται εντελώς δωρεάν. Οι φωτογραφίες αυτές που απιδεικνύουν την ύπαρξη της ασθένειας είναι από την σημερινή εξέταση δειγμάτων φίλων μας στο εργαστήριο μας.

 


IN LABORATORY.
Prevention and treatment for Nozemiasi

The Nozemiasi is a common disease of our bees with symptoms often not obvious, you can create our unpleasant surprises. Diagnosis of Nozemiasis in its early stages and often in advanced attack, can be empirically and requires laboratory testing of a bee sample under a microscope. At some of the symptoms that you may see is the sharp decline in population, dead bees.

Preventing Nozemiasis is more important than treatment. Under no circumstances should you get to the point of attack to talk about treatment.

Preventive measures are:

Caring for the bees, properly handled, transfer to flowering, turning and cleanliness.

Avoid transporting bees in damp places, as the disease is favored by much moisture. Wintering in Prosilio part and warm. Place the cells slightly tilted forward, not stagnate inside rainwater.

Good ventilation of cells, not slamming Cité ventilation. We can use insoles with strainer, especially in the southern regions.

Not supplied with the winter months syrup but only zacharozymaro.

Do proper combat Varroa winter and right xalafroma summer if possible.

Avoid travel in areas that are spraying pesticides.

Withdrawal of old black wax frames.

No transfer frames and combs from hives suspected disease, in other colonies. Also such colonies suspected weak and not united. It is best to remove them from our apiary to another location for recovery.

Disinfection of used floor and cells with torch, before storing in beekeeping store.
Disinfection of stored frames evaporating Acetic Acid. For each floor panels let into a container 100 ml Acetic acid to evaporate for 10 days after the floors have to aerate for 2 days.

Apiaries go pines must accept pollen-protein diet.

Not make zacharozymara honey derived from suspected colonies. We do not use foreign honeys dubious quality and microbial load.

NOT connected to mass caterers, each cell has its own feeder.

The bees have access to clean water.

Very close attention to autumn flowering where bees not have time to ripen honey evaporating the moisture and so much honey with great content over 18% alionetai sour ksi bees that consume affected by the disease.

For the treatment of Nozemiasis:

The drugs are being present FUMIDIL B or FUMAGILIN. Can use someone after getting approval for their administration only when done microscopic examination and opinion of Veterinary microbiology laboratory.

After we send the bees for diagnosis to a specialized laboratory, if our problem is large in area and in danger of great harm.

Bee sample for examination: Samples
For the safe and accurate diagnosis, 60 bees needed the entrance (dead or foraging). In our laboratory we receive samples from our friends beekeepers and the examinations for free. These pictures that apideiknyoun the existence of the disease is the current examination our friends samples in our laboratory.