Χατζηαγγέλου Δημήτρης, Αθήνα

Παρακάτω ταξινομούνται τα σκευάσματα, η δραστική τους ουσία και οι χώρες στις οποίες έχουν πάρει επίσημη έγκριση.

Η θυμόλη είναι η ουσία εκείνη η οποία έχει εγκριθεί και χρησιμοποιείται στις περισσότερες χώρες (24), και ακολουθούν, το φλουφαλινέιτ (14) το φλουμεθρίν (14) το κουμαφώς (12) και το αμιτραζ (12).

Το φορμικό οξύ και το οξαλικό οξύ μολονότι χρησιμοποιούνται σχεδόν σ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει έγκριση μόνο σε 2 χώρες. Οι ουσίες Acrinathine και 3-p-cimenol παρά το γεγονός ότι

δεν έχουν καθορισμένα ανώτατα  όρια καταλοίπων χρησιμοποιούνται σε δύο ευρωπαϊκές χώρες αντίθετα με τους κανονισμούς της Ε.Ε.

Τέσσερις χώρες οι Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία και η Σουηδία δεν έχουν κανένα εγκεκριμένο σκεύασμα εναντίον της βαρρόα.

Δραστική ουσία    Εμπορικό σκεύασμα      Χώρες στις οποίες είναι εγκεκριμένο

Κουμαφώς (coumaphos) Perizin, Checkmiteplus

 Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία 

Τ-φλουφαλινέιτ (Τ-fluvalinate) Apistan, Varrotom, Mavrirol, Garbon PF-90

 Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Γαλλία Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ισπανία, Ολλανδία,  Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία 

Φλουμετθριν(Flumethrin) Bayvarol strips Varostop strips

 Βουλγαρία, Eστονία, Ισπανία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία  Σλοβακία,  Πορτογαλία, Ιρλανδία, Μάλτα, Πολωνία,

Αμιτραζ(Amiraz)  Varidol, Apivar, Biowar, Varatraz, Varachet forte

 Τσεχία, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία

Θυμόλη , Μενθόλη, ευκαλυπτόλη  Apiguard, Thymovar, XY, ApilifeVar

 Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Eστονία, Ουγγαρία, Ολλανδία Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία,  Πορτογαλία, Πολωνία, Μάλτα, Tσεχία

 

Φορμικό οξύ  Formitol, formidol dosticky

 Βουλγαρία, Τσεχία, Σλοβακία

Οξαλικό οξύ  Beevital hiveclean

 Ρομανία, Ισπανία