Το κτίσιμο των κηρηθρών

Νεόκτιστη κερήθρα

Οι μήνες Μάρτης και Απρίλης εί­ναι οι μήνες που κτίζονται κατά κα­νόνα οι περισσότερες κηρήθρες.
Γι' αυτό ο μελισσοκόμος πρέπει να εκ­μεταλλευτεί την περίοδο αυτή ώστε να έχει αρκετές φρεσκοχτισμένες
κηρήθρες που σίγουρα θα χρειαστεί απ' εδώ και στο εξής. Το χτίσιμο των κηρηρθών συνδέεται άμεσα με την
παραγωγή κεριού από τις μέλισ­σες. Η παραγωγή κεριού και το χτί­σιμο επηρεάζονται από τους παρακά­τω
παράγοντες που καλό είναι να τους γνωρίζουμε:
 
Α. Η εποχή. Η μέλισσες χτίζουν έ­ντονα την άνοιξη ιδιαίτερα με την άνθιση της κερασιάς, ροδακινιάς δαμασκηνιάς
αλλά και την εποχή έκκρι­σης του πεύκου στο τέλος Μαρτίου και του Απριλίου. Όσο περισσότερο διαρκεί η ανθοφορία
τόσο περισσό­τερο διαρκεί το χτίσιμο.
 
Β. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το εντονότερο χτίσιμο παρατηρείται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται
στους 15°C, ενώ αρχίζει όταν αυτή φτάσει τους 10-11°C.
 
Γ. Έκκριση νέκταρος. "Οταν η νεκταροέκκριση είναι πληθωρική τότε είναι και περισσότερο έντονο το χτίσιμο των κηρήθρων.
Σταματά προσωρινά η νεκταροέκκριση, στα­ματά και το χτίσιμο.
 
Δ. Διαθέσιμος χώ­ρος. Εάν δεν υπάρχει καθόλου διαθέσιμος χώρος για το χτίσιμο κηρήθρων, τότε θα παρατηρήσουμε στον
πυθμένα της κυψέλης πολλά μικρά λέπια κεριού.
Οι μέλισσες παράγουν το κερί και επειδή δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν το αφήνουν α­νεπεξέργαστο να πέφτει κάτω.
Η αι­τία βρίσκεται στο μηχανισμό παρα­γωγής του κεριού.
Όταν δεν υπάρ­χει χώρος για αποθήκευση του νέ-κταρος οι μέλισσες το κρατάνε προ­σωρινά στο στομάχι.
Η αφομοίωση περισσοτέρων ζαχάρων από τις μέ­λισσες δραστηριοποιεί τους κηρογόνους αδένες και τα ζάχαρα
μετατρέ­πονται σε λίπος δηλαδή σε κερί. Η λύ­ση είναι να δώσουμε άχτιστα φύλλα κηρήθρας.
 
Ε. Γύρη. Χωρίς γύρη δεν παράγε­ται κερί και μάλιστα αυτή πρέπει να είναι φρέσκια γύρη.
    Έστω και αν υ­πάρχει αρκετή γύρη αποθηκευμένη οι μέλισσες δεν θα χτίσουν αν δεν κουβαλούν γύρη.
 
Στ. Ο γόνος. Η παρουσία γόνου και μάλιστα ανοιχτού είναι απαραί­τητη για το χτίσιμο.
 
Ζ. Παρουσία βασίλισσας. Ορφανά μελίσσια δεν χτίζουν ή χτίζουν πολύ λίγο.
Έτσι όταν όλες οι άλλες προ­ϋποθέσεις υπάρχουν και το μελίσσι δεν χτίζει, ψάξτε για τη βασίλισσα.
 
Η. Ο αριθμός των νεαρών μελισ­σών. Όσο περισσότερες νεαρές μέ­λισσες έχει το μελίσσι τόσο καλύτε­ρα θα χτίσει.