Πώς θα φορολογηθούν στη φετινή δήλωση οι αγρότες 

ΤουΣπύρου Δημητρέλη

Με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ θα φορολογηθούν οι αγρότες στη φετινή φορολογική δήλωση, δηλαδή για το εισόδημα που απέκτησαν το 2014. Αυτό, μεταξύ άλλων, ορίζεται σε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος των αγροτών. Σημειώνεται ότι κάθε άλλη δραστηριότητα φορολογείται με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ έως και τα 50.000 ευρώ ενώ για το καθαρό εισόδημα που ξεπερνά τα 50.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 33%.
 
Κατά συνέπεια, το καθεστώς φορολόγησης των αγροτών είναι προνομιακό σε σχέση με τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά είναι δυσμενέστερο σε σχέση με αυτό που ίσχυσε το 2013, χρονιά στην οποία οι αγρότες φορολογήθηκαν όπως και οι μισθωτοί, δηλαδή με έμμεσο αφορολόγητο όριο που έφθανε έως και τις 9.550 ευρώ.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο ορίζονται τα εξής:
-έσοδα από αγροτική επιχείρηση θεωρούνται, εκτός από τα γεωργικά, και αυτά που προέρχονται από  πτηνοτροφική, κτηνοτροφική, δασοκομική, υλοτομική δραστηριότητα καθώς και η αλιεία  

-τα κέρδη σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

- απαλλάσσονται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων (τιμολογίων και αποδείξεων)

- παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα αγρότες που εντάσσονται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων (εσόδων εξόδων) να μην τηρούν βιβλία με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλία

 - όσοι αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι από την τήρηση βιβλίων και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα κέρδη τους λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα)

- για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών όσοι ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μπορούν να εκπίπτουν  από τα ακαθάριστα έσοδά τους εκτός των άλλων κατηγοριών που ισχύουν για όλους τους επαγγελματίες, και τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών, εφόσον αποδεικνύονται με τιμολόγια:

α) αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων,
β) καλλιεργητικές δαπάνες,
γ) δαπάνες άρδευσης,
δ) δαπάνες για ημερομίσθια εργατών,
ε) το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων,
στ) των τόκων και τα έξοδα των δανείων που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση,
ζ) τις αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού κλπ.