Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

570910/1415/2001, ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001

 

 

 

 

Άρθρο 1             

       Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων της χώρας και Ατομικό Μελισσοκομικό Βιβλιάριο των κατεχόντων μελισσοσμήνη με σκοπό:

Ø      Την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελισσοκόμων της χώρας.

Ø      Την εξυπηρέτηση προγραμμάτων βελτίωσης και ανάπτυξης του κλάδου της μελισσοκομίας,

Ø      Την παρακολούθηση των προγραμμάτων για την βελτίωση και ανάπτυξη της μελισσοκομίας.

Ø      Την παρακολούθηση της εμπορίας και διακίνησης μελισσοσμηνών και προϊόντων μελισσοκομίας. ­

Ø      Την καθιέρωση ενιαίου συστήματος καταγραφής των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων από τις Κτηνιατρικές και Γεωργικές Υπηρεσίες της χώρας,

 

Άρθρο 2: Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Το Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων είναι ειδικό βιβλίο, σύμφωνα με το Υπόδ.1 της παρούσας Απόφασης, κατάλληλα γραμμογραφημένο και αριθμημένο που θεωρείται και τηρείται σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, ομοιόμορφο για όλη τη χώρα. Σε αντιστοιχία με την καταχώρηση σε αυτό θα εκδίδεται το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο κάθε μελισσοκόμου, σύμφωνα με το Υπόδ. 2, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

Κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης) θα έχει έναν κωδικό αριθμό σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα Απόφαση Πίνακα 1 και ο οποίος θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο βιβλιάριο του μελισσοκόμου, καθώς και σε όλες του τις κυψέλες.

Το Μητρώο μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Άρθρο 3: Μελισσοκομικό βιβλιάριο

Το Μελισσοκομικά Βιβλιάριο είναι ειδικά έντυπο διαστάσεων 10χ14 εκ., χρώματος μελί, αποτελείται από 10 φύλλα συμπεριλαμβανομένων και των δύο εξωτερικών. Τα στοιχεία που φέρει σε όλα του τα φύλλα είναι αυτά που φαίνονται στο συνημμένο Υπόδ. 2, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

Το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο είναι υποχρεωτικό για όλους όσους έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον δέκα (10) μελισσοσμήνη (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κλπ). Το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο αποτελεί πλήρη απόδειξη των στοιχείων που αναφέρει.           

Οι κάτοχοι Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου, είναι υποχρεωμένοι να το τηρούν σε καλή κατάσταση και να το επιδεικνύουν στα κρατικά όργανα όποτε τους ζητηθεί.

Την αρμοδιότητα και ευθύνη για την έκδοση του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου έχουν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης)

       Ο τύπος του παραπάνω βιβλιαρίου είναι ομοιόμορφος για όλη την χώρα και χορηγείται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους, μετά την θεώρησή του από τις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.          

 

Άρθρο 4 : Διαδικασία έκδοσης μελισσοκομικού βιβλιαρίου

        Για την έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου καθιερώνεται η ακόλουθη διαδικασία:

      Ο ενδιαφερόμενος κάτοχος των μελισσοσμηνών πρέπει να υποβάλλει στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου της μονίμου κατοικίας του:

v      Αίτηση - δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδ. 3 της παρούσας απόφασης εις διπλούν

v      Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.

v      Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

v      Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των μελισσοσμηνών

v      Βεβαίωση περί κατοχής των μελισσοσμηνών από Μελισσοκομικό Σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του.

      Μετά την έγκριση της αίτησης από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης γίνεται προσωρινή καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο - μητρώο που τηρείται στην κάθε Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και δίδεται στον αιτούντα ο κωδικός αριθμός του.

Ακολουθεί η σήμανση με πυροσφραγίδα, από τον κατέχοντα τα μελισσοσμήνη όλων των κυψελών του με τον κωδικό αριθμό που του έχει δοθεί, βάσει της προσωρινής καταχώρησης και των οδηγιών της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την προσωρινή καταγραφή γίνεται επιτόπιος έλεγχος από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, της ακρίβειας των αναγραφομένων στην αίτηση στοιχείων και της σήμανσης των κυψελών. Σε περίπτωση που τα μελισσοσμήνη έχουν μετακινηθεί σε περιοχή ευθύνης άλλης Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ο έλεγχος γίνεται από την -τελευταία ύστερα από σχετική αλληλογραφία μεταξύ τους.

Ο υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας) της περιοχής που βρίσκονται οι κυψέλες του ενδιαφερομένου συντάσσει βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου (Υπόδ. 5) την οποία συνυπογράφει και ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος, καταγράφοντας και τυχόν αντιρρήσεις του. Σε περίπτωση άρνησης συνυπογραφής δεν χορηγείται μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Μετά τον έλεγχο η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης εισηγείται την έκδοση Απόφασης του Νομάρχη για έγκριση χορήγησης Μελ/κού Βιβλιαρίου. Στην έγκριση αναγράφεται ο ΚΑ του μελισσοκόμου, ο αριθμός των μελισσοσμηνών του και η διάρκεια ισχύος του μελισσοκομικού βιβλιαρίου. Στη συνέχεια γίνεται οριστική καταχώρηση και καταγραφή των στοιχείων του κατέχοντος τα μελισσοσμήνη στο ειδικό βιβλίο - μητρώο και του παραδίδεται το μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο.

Ο κωδικός αριθμός κάθε μελισσοκόμου αποτελείται:

1. Από τα λατινικά γράμματα ΕL

2. Ακολουθεί ο κωδικός του νομού σύμφωνα με την 24197/Γ 3812 /1984 Απόφαση ΥΠΕΘΟ & ΕΣΩΤ. περί κωδικοποίησης των Νομών, συνημμένος Πίνακας 1.

3. Από τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης του μελισσοκόμου στο Μητρώο.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα αναγράφονται υποχρεωτικά με πυροσφράγιση στο εμπρόσθιο μέρος, άνω της εισόδου των μελισσών όλων των εμβρυοθαλάμων, μαζί με τον αύξοντα αριθμό της κυψέλης.

      Ο κατέχων τα μελισσοσμήνη θα μπορεί να γράψει και σε όποιο άλλο σημείο των πλαισιοκυψελών του θέλει τον κωδικό αριθμό του.

      Σε περίπτωση αγοραπωλησίας μελισσοσμηνών με τις κυψέλες, η παλαιά πυροσφράγιση διατηρείται στην κυψέλη και επιπλέον αναγράφεται και ο κωδικός αριθμός του κατόχου.

Το μελισσοκομικό βιβλιάριο θα έχει ισχύ για δυο χρόνια από της εκδόσεώς του ή τελευταίας μεταβολής του. Μετά τη λήξη της διετίας για να έχουν ισχύ τα βιβλιάρια πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για θεώρηση με αίτηση του ενδιαφερομένου. Με τα στοιχεία της θεώρησης θα ενημερώνεται και το μητρώο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Άρθρο 5: Ενημέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου

 

Κάθε μεταβολή του αριθμού των μελισσοσμηνών μεγαλύτερη ή ίση με το 10% των υπαρχόντων μελισσοσμηνών και για αριθμό μελισσοσμηνών τουλάχιστο 10 πρέπει να δηλώνεται, εντός 15 ημερών από την μεταβολή, στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκει η Μελισσοκομική Εκμετάλλευση του ενδιαφερόμενου μελισσοκόμου. Για τη μεταβολή υποβάλλονται και σχετικά παραστατικά (Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86) και ενημερώνεται τόσο το Μητρώο όσο και το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο του ενδιαφερόμενου.

 

Άρθρο 6: Γενικές διατάξεις

 

1. Σε περίπτωση απώλειας του Μελισσοκομικού βιβλιαρίου από τον μελισσοκόμο, εκδίδεται από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης νέο, με τον ίδιο κωδικό αριθμό, μετά από αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου

2. Σε περίπτωση αλλαγής μόνιμης κατοικίας, ο μελισσοκόμος υποχρεούται στην έκδοση νέου μελισσοκομικού βιβλιαρίου, με νέο κωδικό αριθμό, στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Νέας του κατοικίας, αφού μαζί με την αίτηση για την έκδοση του νέου βιβλιαρίου προσκομίσει και βεβαίωση ότι κατέθεσε ήδη το υπάρχον μελισσοκομικό του βιβλιάριο, στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης που το είχε εκδώσει. Η τελευταία τον διαγράφει από το μητρώο που τηρεί.

3. Στην περίπτωση μεταβίβασης ή πώλησης ολόκληρης της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης ο παρέχων ή πωλών μελισσοσμήνη καταθέτει, μετά από αίτησή του, το μελισσοκομικό του βιβλιάριο, στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης που το είχε εκδώσει, και διαγράφεται από το μητρώο μελισσοκόμων που τηρείται από αυτήν, και του χορηγείται σχετική βεβαίωση. Ο αποκτών ή αγοράζων τη μελισσοκομική εκμετάλλευση υποβάλλει και την βεβαίωση αυτή ως παραστατικό σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας απόφασης.

4. Από 1-6-2001 έως 1-6-2003 όλοι οι μελισσοκόμοι που κατέχουν μελισσοκομικά βιβλιάρια παλαιού τύπου υποχρεούνται να τα αντικαταστήσουν με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση όπως και να τροποποιήσουν τους κωδικούς αριθμούς των μελισσοκομικών τους εκμεταλλεύσεων.

      5. Με την παρούσα Απόφαση και από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το θέμα της έκδοσης του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου.

      6. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ