Αριθ. Πρωτ. 280003/9962/23-7-04 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Επιδότηση Μελισσοκομικών Αυτοκινήτων.

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 7. Β του άρθρου 1 της αριθμ. 258394/6485/25.7.03.

Απόφασης Υπουργού Γεωργίας «Λεπτομέρειες Εφαρμογής των Καθεστώτων Ενίσχυσης

της ΚΥΑ 532/03 » , μέσω Σχεδίων Βελτίωσης ενισχύονται μελισσοκομικά φορτηγά

αυτοκίνητα 4 -8 τόνων μικτού βάρους για την μετακίνηση των κυψελών. Επίσης στο ίδιο

άρθρο καθορίζονται και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί ο ενδιαφερόμενος και

η εκμετάλλευση του προκειμένου να τύχει άδειας μελισσοκομικού αυτοκινήτου.

Υπάρχουν όμως ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ήδη έχουν ενταχθεί σε Σχέδιο

Βελτίωσης και τους έχει εγκριθεί μελισσοκομικό αυτοκίνητο 4 -8 τόνων με καθορισμένο

ύψος επιδότησης, που επιθυμούν να αγοράσουν αυτοκίνητο μεγαλύτερου μικτού βάρους.

Στις περιπτώσεις αυτές ,εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του

άρθρου 2 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/Α5 - 8 -91 ) και του κεφαλαίου Δ της αριθμ.

Α2/2954/5347 ( ΦΕΚ 707/Β / 5-9-91 ) Απόφασης του Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών,

δύναται ο ενδιαφερόμενος να προμηθευτεί μελισσοκομικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου

μικτού βάρους χωρίς όμως να διαφοροποιείται το ύψος ενίσχυσης (επιδότηση).

Οι επιτροπές παραλαβής θα πιστοποιούν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά που

ορίζονται στις ισχύουσες Αποφάσεις ( τιμολόγια, έκδοση άδειας μελισσοκομικού κ.τ.λ )

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ