Νόμος 1959/91 ΦΕΚ 123/ΤΑ/5/8/1991 Υπουργείου Μεταφοράς και Επικοινωνιών

για τις οδικές μεταφορές και άλλες διατάξεις και του ΚΕΦ. Δ Αριθ. Α2/29542/5347

ΦΕΚ 707/ΤΒ/5/9/91

 

Άδειες κυκλοφορίας Μ.Β. πάνω από 4000 χιλιόγραμμα

 

Άρθρο 2 παράγραφος 3

3. Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως μικτού

βάρους άνω των 4000 χιλιόγραμμων χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση

κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή επιχείρησης, συμπεριλαμβανο μένων και των

γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφι κών, μελισσοκομικών,

αλιευτικών, δασικών, καθώς και σε δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη

αγροτικών-δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση

ότι το ασκούμενο επάγγελμα ή η επιχεί ρηση έχει μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την

εξυπηρέτησή του καθίσταται απόλυτα αναγκαία η χρήση του φορτηγού αυτοκινήτου

και με την κατα βολή εφ' άπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου:

α) Για φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε δραχμές εκατόν σα ράντα

χιλιάδες (140.000),. προσαυξανόμενες κατά δεκαέξι (16) δραχμές ανά χιλιόγραμμο

για το πέραν των 4000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος.

β) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοιχτό αμάξωμα σε δραχμές ογδόντα χι λιάδες

(80.000) προσαυξανόμενες κατά δεκαέξι (16) δραχμές ανά χιλιό γραμμο για το πέραν

των 4.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους.

Οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων χορηγούνται εφ' όσον ο αι τών

(φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία) έχει πραγματοποιήσει ακα θάριστα έσοδα

ύψους για κάθε τόνο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινή του τετρακοσίων

χιλιάδων (400.000) δραχμών τουλάχιστον εντός οποιου δήποτε χρονικού διαστήματος

κατά τον τελευταίο οικονομικό χρόνο. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι

μεγαλύτερο από ένα (1) χρόνο. Οι άδειες αυτές είναι προσωρινές και ισχύουν για ένα

(1) χρόνο από την έκ δοσή τους, μετά την πάροδο του οποίου και εντός του πρώτου

διμήνου μετα τρέπονται σε οριστικές, εφ' όσον δεν διακόπηκε η άσκηση της

επιχείρησης ή του επαγγέλματος των αιτούντων και εφ' όσον έχουν πραγματοποιήσει

ακαθάριστα έσοδα για κάθε τόνο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου ύψους

ενός εκατομμυρίου (1,000.000) δραχμών τουλάχιστον. Σε αντίθετη περίπτωση οι

παραπάνω προσωρινές άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτοκινή των αφαιρούνται χωρίς

άλλη διαδικασία οριστικά.

 Τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή χρηματικά όρια ακαθάριστων

εσόδων αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι κών και

Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης η πρόσληψης ή αποχώρησης εταίρων

ή αλλαγής νομικής μορφής ή αλλαγής επωνυμίας, δεν θεωρείται ότι συνιστάται νέα

επιχείρηση, εφ’ όσον δεν διακοπεί η λειτουργία της.

Αν κατά το χρόνο ισχύος της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυ-

τοκινήτου η επιχείρηση διαλυθεί ή διακόψει τη λειτουργία της ή ο επαγγελ ματίας

διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός του, οι κατεχόμενες απ' αυτούς άδειες

φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ανακαλούνται και δεν επιτρέπεται τα

πρόσωπα αυτά να τύχουν νέας άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις τουνόμου αυτού, πριν περάσουν δύο (2) χρόνια από τη διά λυση ή διακοπή της

επιχείρησης ή του επαγγέλματος.

Κατ' εξαίρεση με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο δύναται να

χορηγηθεί για κάθε βιομηχανική ή εργοληπτική επιχείρηση μία οριστική άδεια

κυκλοφορίας Φ.l.Χ. αυτοκινήτου μικτού βάρους άνω των τεσσάρων (4) τόνων, εφ'

όσον ο αιτών έχει πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα ύψους είκοσι εκατομμυρίων

(20.000.000) δραχμών τουλάχιστον εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος κατά

τον τελευταίο οικονομικό χρόνο.

4. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω νιών

χορηγούνται οριστικές άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σε ημεδαπά ή

αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. τα οποία πραγματο ποιούν στην Ελλάδα

σημαντικές επενδύσεις ή σε επιχειρήσεις, οι οποίες υπά γονται σε αναπτυξιακούς

νόμους.

Οι άδειες αυτές χορηγούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή τους και εφ'

όσον υποβληθεί οικονομοτεχνική μελέτη, από την οποία αποδεικνύεται η

αναγκαιότητα κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων.

5. Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

ιδιωτικής χρήσης οποιουδήποτε μικτού βάρους. ειδικά διασκευασμένων

(θωρακισμένων) προς εξυπηρέτηση εταιρειών που έχουν ως αντικείμενο ερ γασιών τις

χρηματαποστολές, για τη μεταφορά χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων με την

καταβολή υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, κατά τις δια κρίσεις των διατάξεων των

παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται για

τη χορήγηση των αδειών αυτών θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού

Μεταφορών και Επικοινωνιών.

6. Επιτρέπεται η χορήγηση μιας μόνο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού

αυτοκινήτου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιό γραμμων σε

μεταφορικές επιχειρήσεις και σε γραφεία και πρακτορεία μετα φορών για τη

μεταφορά αποκλειστικά και μόνο υλικών συσκευασίας που ανήκουν σ' αυτές και τα

οποία πρέπει να αναγράφονται στη χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας.

7. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω νιών

δύναται να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων,

τα οποία έχουν σταθερά συνδεδεμένα με το όχημα μηχανή ματα. χρήσιμα για την

εξυπηρέτηση αποκλειστικά των επαγγελματικών αναγκών της επιχείρησης ή του

επαγγελματία. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των Φ.ΙΧ. αυτοκινήτων της

κατηγορίας αυτής κατα βάλλεται εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα

αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

8. Η εισφορά που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του παρόντος άρ θρου

περιορίζεται στο 1/3 προκειμένου για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωργικές,

κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές και σηροτρο φικές, αλιευτικές

επιχειρήσεις, σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών-δασικών

συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων.

9. Η εισφορά, που ορίζεται από τις διατάξεις των προηγούμενων παρα γράφων

του παρόντος άρθρου, βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο από τον αρ μόδιο προϊστάμενο

Δ.Ο.Υ. βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου

Μεταφορών και Επικοινωνιών και καταβάλλε ται:

α) Εάν δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές, εφάπαξ

κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.

β) Εάν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές, κατα-βάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις. από τις οποίες η πρώτη κατά τη χορή γηση της

άδειας και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες

υπηρεσίες, ημέρα των επόμενων μηνών, από το μήνα που χορηγήθηκε η άδεια.

Αν η βεβαίωση ενεργηθεί μετά την πάροδο προθεσμίας πληρωμής μερικών

δόσεων, οι δόσεις αυτές καταβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα πληρωμής της

δόσης που λήγει μετά τη βεβαίωση. Το ποσό της κάθε δό σης, εκτός της τελευταίας,

δεν μπορεί να είναι κατώτερο των ογδόντα χιλιά δων (80.000) δραχμών.

Αν όμως για την τελευταία δόση προκύπτει ποσό μέχρι σαράντα χιλιάδες

(40,000) δραχμές, αυτό προσαυξάνει το ποσό της προηγούμενης δόσης.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας των παραπάνω δόσεων συνεπάγεται την

απώλεια του δικαιώματος καταβολής της εισφοράς σε δόσεις, ολόκληρο δε το

υπόλοιπο ποσό της εισφοράς καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την

ημερομηνία απώλειας του δικαιώματος. Στην περίπτωση αυτήν αφαιρούνται από τον

προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπη ρεσίας η άδεια κυκλοφορίας και

οι κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου, μέ χρι την ολοσχερή εξόφληση του

οφειλόμενου ποσού της εισφοράς.

10. Η κατά τα παραπάνω οριζόμενη εφ’άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά

καταβάλλεται όταν κυκλοφορεί για πρώτη φορά φορτηγό αυτοκίνητο ή τρί τροχο

όχημα ως ιδιωτικής χρήσης.

11. Απαλλάσσονται της καταβολής της δια του παρόντος άρθρου οριζό μενης

υπέρ του Δημοσίου εισφοράς τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρή σης, που

προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού σε

περιοχές που δεν υδρεύονται, καθώς και τα βυτιοφόρα αποκομιδής απορριμμάτων. Οι

όροι, οι προϋποθέσεις και περιορισμοί με τους οποίους θα είναι δυνατή η κυκλοφορία

των αυτοκινήτων αυτών, καθο ρίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και

Επικοινωνιών.

Ο Υπουργός

Νίκος Γκελεστάθης