Αριθμ. 200361 (3)

 

Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 15 τόνους σε μελισσοκόμους, τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 8138/Β7/1045 (ΦΕΚ 404/Β/4.4.2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Αρ. Φύλλου 2965

23 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 11 του ν. 3399/13.10.2005 (ΦΕΚ 255/Α/17.10.2005) “Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις”.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2801/3.3.2000 (ΦΕΚ 46/Α/3.3.2000) “Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις”.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/5.8.1991) “Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις”.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ151/Α/3.9.2010) “Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων”.

5. Τα οριζόμενα στα κεφάλαια Β και Δ της Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707/Β/5.9.1991) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών “χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1959/1991”.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

Α) Στην παράγραφο 1 της υπ’ αριθμ. 8138/Β7/1045 (ΦΕΚ 404/Β/4.4.2006) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται η παράγραφος 1.1 ως εξής:

1.1. Επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 15.000 χιλιογράμμων στους έχοντες μελισσοκομικές επιχειρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης των ακαθάριστων εσόδων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

 

Β) Στην παράγραφο 2 της υπ’ αριθμ. 8138/Β7/1045 (ΦΕΚ 404/Β/4.4.2006) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται η παράγραφος 2.1 ως εξής:

2.1 Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις απόκτησης Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 15.000 χιλιογράμμων στις μελισσοκομικές επιχειρήσεις ως εξής:

O κάτοχος μελισσοκομικής επιχείρησης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για να αποκτήσει την άδεια κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου της παραγράφου 1.1, μικτού βάρους μέχρι 15 τόνων, πρέπει:

α) να είναι μελισσοκόμος και κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου από πενταετίας ή απόφοιτος μελισσοκομικής σχολής με 300 τουλάχιστον ώρες εκπαίδευσης o οποίος ασχολείται με τη μελισσοκομία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών.

β) να κατέχει πάνω από 400 μελισσοσμήνη και γ) να χαρακτηρίζεται κατά κύρια απασχόληση γεωργός, δηλαδή:

• να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του

• να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του

• να είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (Ο.Γ.Α) και

• να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

 

Γ) Η παράγραφος 3 της υπ’ αριθμ. 8138/Β7/1045 (ΦΕΚ404/Β/4.4.2006) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

3 Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, απαιτείται βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, η οποία να βεβαιώνει τα παραπάνω.

Ο τύπος της χορηγούμενης βεβαίωσης κατά περίπτωση είναι ο εξής:

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

α) Ο ή Η……………………………………………κάτοικος………………………………είναι

κατά κύρια απασχόληση γεωργός ή νέος αγρότης, μελισσοκόμος από τριετίας ή απόφοιτος μελισσοκομικής σχολής, κατέχει πάνω από 200 μελισσοσμήνη και έχει ανάγκη απόκτησης άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 12.000 χιλιογράμμων για την εξυπηρέτηση της επιχείρησής τους.

β) Ο ή Η……………………………………κάτοικος………………………………………είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός ή νέος αγρότης, μελισσοκόμος από πενταετίας ή απόφοιτος μελισσοκομικής σχολής απασχολούμενος με τη μελισσοκομία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, κατέχει πάνω από 400 μελισσοσμήνη και έχει ανάγκη απόκτησης άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 15.000 χιλιογράμμων για την εξυπηρέτηση της επιχείρησής τους.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ               ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ                      ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ