ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ

1ο ΣΤΑΔΙΟ : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

1. Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου κατοικίας του και υποβάλλει Αίτηση – Δήλωση
2. Χορηγείται ο Κωδικός Αριθμός

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

A. ΝΕΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ
1. Αίτηση-Δήλωση, εις διπλούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλουμένων στην Αίτηση- Δήλωση στοιχείων (Με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν δεν υπογράφεται ενώπιόν μας από τον αιτούντα).
3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
4. Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών.
5. Βεβαίωση περί κατοχής μελισσοσμηνών, από Μελισσοκομικό Σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Εάν στην περιοχή μόνιμης κατοικίας του μελισσοκόμου δεν υπάρχει Μελισσοκομικός ή Αγροτικός Σύλλογος, τότε αυτό δηλώνεται από τον μελισσοκόμο στην προαναφερθείσα Δήλωση του Ν.1599/86.

B. ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ
• Τα 1,2 και 3 της προηγούμενης περίπτωσης. (Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται και ο Κωδικός Αριθμός οτυ παλαιού Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου)
• Μετά την κατάθεση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών από την Υπηρεσία μας, χορηγείται στους Μελισσοκόμους ο Κωδικός τους Aριθμός..


2ο ΣΤΑΔΙΟ : ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ο ενδιαφερόμενος πυροσφραγίζει και υποβάλλει Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Επιτοπίου Ελέγχου για τη Διαπίστωση Σήμανσης των Κυψελών (βλ. σχετικό λήμμα) στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ
2. Διενεργείται Επιτόπιος Έλεγχος
3. Εκδίδεται η Βεβαίωση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Α. ΝΕΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ
• Βεβαίωση Επιτόπιου Ελέγχου από τη Δ/νση Αγροτικής Οικομομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι κυψέλες τους, για τη διαπίστωση της σήμανσης των κυψελών τους.

Β. ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ
1. Βεβαίωση Επιτόπιου Ελέγχου από τη Δ/νση Αγροτικής Οικομομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι κυψέλες τους, για τη διαπίστωση της σήμανσης των κυψελών τους. 
2. Το παλαιό Μελισσοκομικό τους Βιβλιάριο θεωρείται ή κατατίθεται για έκδοση νέου στη Δ/νση Αγροτικής Οικομομίας και Κτηνιατρικής που το είχε εκδώσει.

3ο ΣΤΑΔΙΟ : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ 
• Αφού προσκομισθούν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και αιτήσεις, χορηγείται το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικομομίας και Κτηνιατρικής ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

..……………..
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ
για έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου


Υπόδειγμα 3


Κ.Α. : EL 00901 /

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ…………………………………………………………

1. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε, σύμφωνα με την 370910/14.5.2001 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας, μελισσοκομικό βιβλιάριο με τα στοιχεία :

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ
Επώνυμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Όνομα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Όνομα Πατρός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Όνομα Μητρός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ημερομηνία Γέννησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Τόπος Γέννησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Δ/νση Κατοικίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Α.Δ.Τ. / ΕΚΔ. ΑΡΧΗ / ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Τηλέφωνο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Είμαι Μελισσοκόμος από το έτος . . . . 
Είμαι Μελισσοκόμος κατά κύριο επάγγελμα ΝΑΙ ΟΧΙ 
Διατηρώ μελισσοσμήνη α. Ευρωπαϊκές κυψέλες . . . . . . . 
Β. Εγχώριες κυψέλες . . . . . . . . . . 
Το Μελισσοκομείο μου : α. διαχειμάζει στ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Β. μεταφέρεται στους Νομούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Έχω μελισσοκομικό αυτοκίνητο Τύπου . . . . . . . . . . . . . . . . με αριθμό . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Επισυνάπτω δύο φωτογραφίες μου, μία για το βιβλιάριό μου και μία για την Αίτηση-Δήλωσή μου

. . . . . . . . . . . . . . . / . . / 20... . Ο/Η Αιτών / ούσα-Δηλών / ούσα

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ………………………......…………………………………………

Μετά από έλεγχο που έγινε από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας μας και την υπ΄αρ. . . . . . . . . . . . . . . . . . βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής . . . . . . . . ………………………………. της Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώσαμε ότι ο αιτών Μελισσοκόμος έχει σήμερα . . . . . . . . . μελισσοσμήνη, σε . . . . . . . . . κυψέλες σημασμένες με τον Κωδικό Αριθμό EL00901 / . . . . και προτείνουμε να του χορηγηθεί μελισσοκομικό βιβλιάριο με αυτό τον αριθμό μελισσοσμηνών.

Αθήνα, . . . / . . . / 20... .

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 370910/14.5.2001 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και την παραπάνω πρόταση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ………………………………………………………………………..της Περιφέρειας Αττικής εγκρίνουμε να χορηγηθεί μελισσοκομικό βιβλιάριο στον μελισσοκόμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . με αριθμό μελισσοσμηνών . . . . . . . . . το οποίο ισχύει μέχρι και την . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Αθήνα, . . . / . . . / 20…. .