Πρόγραμμα αντικατάστασης κυψελών και μετακινήσεις

Μελισσοκομία: Πρόγραμμα αντικατάστασης κυψελών

Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις ‘’αντικατάσταση κυψελών’’  και ‘’οικονομική στήριξη για μετακινήσεις’’ στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ‘’βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μέλισσας 2015’’.

 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”(Καν. 1234/ΕΚ/2007). («Αντικατάσταση Κυψελών» και «Μετακίνηση Κυψελών»).

Η αίτηση είναι κοινή και για τις δύο δράσεις και δε θα χρειαστεί ο αιτών να φέρει δύο φορές τα ίδια δικαιολογητικά.

Όσον αφορά την πρώτη δράση «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 2015»( Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων) δικαιούχοι είναι όλοι οι μελισσοκόμοι.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:

α) Φωτοαντίγραφο του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την 370910/14-5-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Το μελισσοκομικό βιβλιάριο πρέπει να είναι θεωρημένο για να ισχύει (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας όπου φαίνεται η θεώρηση). Υπενθυμίζουμε ότι τα μελισσοκομικά βιβλιάρια θεωρούνται ανά δύο έτη από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.

β)  Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (ή Ε3 για επιτηδευματίες) της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.

γ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή.

Όσον αφορά  τη δεύτερη Δράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 2015» δικαιούχοι είναι μόνο οι επαγγελματίες αγρότες και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ κάτοχοι τουλάχιστον 150 μελισσιών. Οι δικαιούχοι αυτοί πέρα των παραπάνω δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον τα εξής:

α) Φωτοαντίγραφo του  Βιβλιαρίου του ΟΓΑ (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας) και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

β) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού- αγροτικού αυτοκινήτου που ανήκει στον αιτούντα (όχι συζύγου ή τέκνου).

Έντυπα αιτήσεων καθώς και διευκρινίσεις παρέχονται από τα γραφεία μελισσοκομίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων