Ξέρετε πόσο φόρο θα πληρώσουν από φέτος οι μελισσοκόμοι;

 
 
Υπάρχουν δύο κατηγορίες μελισσοκόμων:
 
1. Όσοι το 2013 είχαν εισόδημα μελισσοκομικό (ή γενικά αγροτικό) μέχρι 15.000 €, για τους οποίους δεν άλλαξε κάτι, και φορολογούνται με τεκμαρτό εισόδημα, ανάλογα με το μέγεθος της μελισσοκομικής τους μονάδας.
 
2. Όσοι το 2013 είχαν εισόδημα μελισσοκομικό (ή γενικά αγροτικό) πάνω από 15.000€, πρέπει να μπούν στο καθεστώς βιβλίων. Αυτοί λοιπόν, στο τέλος του έτους, θα πρέπει να αφαιρέσουν τα έξοδα (οτιδήποτε μελισσοκομικές δαπάνες, από πετρέλαιο κίνησης, μέχρι μελισσοτροφές) από τα έσοδα (τιμολόγια πώλησης του μελιού). 
Από τη διαφορά αυτή, που θα είναι το καθαρό κέρδος, θα φορολογηθούν με 13%, ανεξάρτητα από το πόσο είναι το κέρδος αυτό. Δεν θα υπάρχει δηλαδή υψηλότερη κλίμακα (π.χ. 26% ή 33%), όπως αναφέρει ρητά η νομοθεσία που θα δείτε παρακάτω.
 
Μόνο όσοι έχουν συσκευαστήρια, αγοράζουν μέλι από άλλους μελισσοκόμους, και τυποποιούν, τότε θεωρούνται εταιρείες, και πάνε σε άλλο καθεστώς φορολόγησης 26% ή 33%, ανάλογα τα κέρδη.
 
Διαβάστε αναλυτικά τη σχετική νομοθεσία, που είναι ιδιαίτερα κατατοπιστική
 
Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014
Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)
 
Αθήνα, 24 / 07 / 2014
Δ12 Α 1109216 ΕΞ2014
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝA
Τηλέφωνο: 210 3375315
ΦΑΞ: 210 3375001
 
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)
 
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄), ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.
 
2. Περαιτέρω, στο ίδιο άρθρο και νόμο, όπως τροποποιήθηκε με την περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. 287 Α΄), ορίζεται ότι ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.4172/2013, τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).
 
3. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρμόζεται επί των κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.
Επομένως τα έσοδα των παραγωγών γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται είτε από την πώληση των προϊόντων που παράγουν είτε από την εξαγωγή τους, φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 13%.
Ειδικότερα, οι ως άνω παραγωγοί φορολογούνται με συντελεστή 13% μόνο στην περίπτωση πώλησης (χονδρικώς ή λιανικώς) των δικών τους προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων που έχουν παράγει οι ίδιοι (και μόνο για αυτά) είτε από δικό τους κατάστημα είτε σε λαϊκές αγορές.
Επομένως, προϋπόθεση για την εφαρμογή του συντελεστή 13% σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι τα πωλούμενα προϊόντα να παράγονται αποκλειστικά από τον πωλητή τους-παραγωγό και να μην έχουν υποστεί μεταποίηση. Στην έννοια της μεταποίησης δε συμπεριλαμβάνεται η απλή συσκευασία.
Στην περίπτωση που ο παραγωγός των παραπάνω προϊόντων πωλεί (λιανικώς ή χονδρικώς), παράλληλα με τα δικά του, και προϊόντα που έχει προμηθευτεί από άλλους παραγωγούς, τότε θεωρείται ότι ασκείται παράλληλα επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα και για τα έσοδα αυτά (δηλαδή για τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση προϊόντων τρίτων, και μόνο για αυτά) εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 (26% ή 33%).
Επίσης, ο φορολογικός συντελεστής 13% δεν εφαρμόζεται για δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εξοπλισμού των παραπάνω παραγωγών (π.χ. μίσθωση αγροτικών μηχανημάτων κλπ) καθώς η δραστηριότητα αυτή συνιστά παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και όχι αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Παρομοίως, η αμοιβή που τυχόν λαμβάνει παραγωγός των παραπάνω προϊόντων για υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος σε άλλους αγρότες δεν αποτελεί αγροτικό εισόδημα.
 
4. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος και του καθαρού κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα θα δοθούν με νεώτερη διαταγή.
 
Η Γεν. Γραμματέας
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
 
 
 
melissopolis