Σχετικά με την νομοθεσία για την τοποθέτηση των μελισσιών μας!!!

 

 
 
ΦΕΚ B 1501 - 30.07.2008

Άρθρο 5 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση κυψελών μελισσών σε απόσταση μικρότερη των
είκοσι πέντε (25) μέτρων από αγροτικούς δρόμους και οδούς και σε απόσταση
μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων από κατοικημένες οικίες, εκτός εάν περιφράξουν
αυτές με ειδικό πλέγμα ύψους δυο μέτρων τουλάχιστον.
 
Ισχύουν μέχρι σήμερα: 

το άρθρο 7 του νόμου 6238/1934 (ΦΕΚ 265/Α.14-8-1934) βάσει του οποίου απαγορεύεται η τοποθέτηση των μελισσιών σε απόσταση μικρότερη από 25 μέτρα από δημόσιο δρόμο και 30 μέτρα από σπίτια εφ οσον δεν περιφράσσονται ταύτα μερίμνη των μελισσοτρόφων δια τοίχου, σανιδώματος, ή πυκνού φυσικού ή τεχνητού φράκτου, ύψους τουλάχιστον 2 μέτρων απο την επιφάνεια του εδάφους.

και

το άρθρο 22 του νόμου 4856/30 (ΦΕΚ 316/Α.16-9-1930) βάσει του οποίου
κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει την τοποθέτηση των μελισσιών σε δημόσια,
δημοτικά και κοινοτικά δάση και εκτάσεις κατά την άνθηση. 
MELISSOCOSMOS